• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Інформація для суб’єктів малого та середнього підприємництва про переваги екологізації підприємницької діяльності

вкл. .

uwagaОсобливість взаємодії економічних та екологічних систем лежить в площині підвищеного впливу господарюючої діяльності суб'єктів на навколишнє середовище. Тривалий незадовільний стан економічної, соціальної, екологічної та демографічної складових, відсутність ознак сталого розвитку в Україні характеризує недосконалість існуючої системи взаємодії держави, господарюючих суб'єктів та суспільних відносин взагалі. Існуюча екологічна та економічна криза потребує впровадження сучасних підходів щодо її вирішення, в тому числі на основі формування інноваційних підприємницьких структур на принципах екологічно збалансованого та гармонійного розвитку. Система мотивації екологізації підприємницької діяльності буде сприяти становленню та розвитку екологічно орієнтованого інноваційного підприємництва.

Відповідна система мотивації може включати наступні заходи та інструменти:
• примусові інструменти (екологічні платежі, податки, збори, штрафи, фінансові санкції, продаж прав на забруднення, цінове регулювання);
• заохочувальні (стимулюючі) методи (держзамовлення, програмування, фінансування екологічних проектів і програм, податкові пільги, пільгове кредитування);
• ринкові (попит, пропозиція, конкуренція);
• інформаційні (вільний доступ до нормативно-правової бази, екологічна паспортизація, створення екологічних інформаційних центрів, які повинні акумулювати детальні відомості про екологічно несприятливі промислові об'єкти та підприємства, що навпаки впроваджують та фінансують екологічні заходи та забезпечують відтворення навколишнього середовища);
• фінансові (створення екологічних банків, спеціалізованих фондів, системи екологічного страхування);
• соціально-психологічні та етичні (екологічна орієнтована корпоративна культура та відповідальність, екологічна етика та свідомість суспільства, система загальної та вищої освіти побудована з метою формування та становлення всебічно освіченої соціально активної особистості).

Зарубіжний досвід свідчить про високу ефективність відповідних сучасних мотиваційних інструментів. Так, в Японії для проведення природоохоронних заходів, для закупки очисного устаткування та будівництва природоохоронних споруд надаються пільгові довгострокові кредити на 10-20 років з річною процентною ставкою 5-7% через державні кредитні корпорації. Дрібним та середнім приватним підприємствам такі кредити надаються на суму до 80% від вартості необхідного устаткування, а великим підприємствам – на суму до 50%. Підприємство що виробляє очисне обладнання, спеціальними дозволами регіональних адміністрацій може бути звільнено від сплати місцевих податків. Активно використовується субсидування цін екологічних товарів, тому що продукція багатьох галузей є екологомісткою, в наслідок чого екологічна ціна становить від 10 до 23 %). Позитивні результати приносить використовуваний режим прискореної амортизації природоохоронного обладнання та устаткування. Так, в Японії пільговий режим прискореної амортизації для екотехнологій та очисного устаткування наступний: у перший рік дозволяється списувати 50% їх вартості. Для малих та середніх підприємств, що застосовують очисні споруди, у перші три роки дозволено амортизувати по 30% їх вартості. У порівнянні з усіма країнами світу така амортизаційна політика забезпечує прискорене обертання інвестиційних ресурсів та сприяє відновленню та модернізації виробничої бази корпорацій та підприємств на інноваційній основі.

Екологізація інноваційного підприємництва – абсолютно необхідна складова соціально-економічного розвитку суспільства, актуальність якої в подальшому тільки зростатиме через надто недосконале природокористування та неспроможність довкілля до самовідновлення.

Ефективна реалізація екологічно орієнтованого інноваційного підприємництва повинна базуватися на принципах, які будуть забезпечувати перехід суб'єктів господарювання на екологозбалансований шлях розвитку:
• цілеспрямованість, тобто наявність чітко поставлених цілей виведення інноваційного підприємництва з екологічної кризи;
• системність, що передбачає здійснення сукупності взаємопов'язаних заходів еколого-економічного, організаційного, адміністративного, правового, науково-дослідного, промислово-технічного характеру, необхідних для досягнення цілей сталого інноваційного розвитку;
• цілісність, що передбачає розробку окремих елементів програми мотивації, забезпечуючи вирішення окремих задач та досягнення окремих цілей, що інтегрує у відповідності з основними цілями системи екологізації;
• забезпеченість, що передбачає повне забезпечення системи екологічно орієнтованого інноваційного підприємництва фінансовими, матеріальними, інформаційними, інтелектуальними ресурсами;
• контролінг, що передбачає планування охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів суб'єктами господарювання (розробка інноваційних механізмів реалізації, регіональних і галузевих програм; створення ефективного механізму здійснення природоохоронних заходів у рамках програм розвитку виробництва і підприємницької інноваційної діяльності; розробка прогнозу та забезпечення моніторингу можливих екологічних змін), контроль та регулювання (загальний контроль за виконанням державної політики в царині охорони довкілля суб'єктами господарювання, періодична перевірка відповідності широкої системи контролю та змін якості довкілля встановленим вимогам).

Таким чином, розвиток та реалізація системи екологічно орієнтованого інноваційного підприємництва не може відбуватися спонтанно та тимчасово, оскільки потребує системного підходу до усіх етапів: від створення законодавчо-нормативного підґрунтя для його реалізації, контролю запропонованих заходів та усвідомлення його необхідності та вагомості, що дозволить збільшити частку екологічної діяльності в загальному її обсязі, підвищивши рівень екологічної безпеки окремого підприємства, регіону, та країни загалом. Як показує світовий досвід, впровадження системи мотивації екологізації в основному залежить від ефективності економічного механізму природокористування, який ґрунтується на збалансованому поєднання регуляторів примусово-обмежувального характеру з регуляторами стимулюючо-компенсаційного характеру, які, в свою чергу, забезпечують сприятливіші умови для природо збереження, а також для забезпечення екологічно безпечних технологій і методів господарювання.