• 1
  • 2
  • 3

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Основні завдання

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
4) аналізує стан та тенденції у сфері екології та природних ресурсів на території області;
5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;
6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень Департаменту;
10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
12) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень та співпрацює з громадськістю;
20) контролює та надає методичну допомогу виконавчим комітетам міст обласного значення з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;
21) здійснює в межах компетенції Департаменту повноваження, делеговані облдержадміністрації обласною радою;
22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
25) бере участь відповідно до законодавства у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
26) забезпечує захист персональних даних;
27) складає і веде реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, визначає, затверджує та вносить зміни до переліків місць видалення відходів і об'єктів утворення відходів та об'єктів оброблення і утилізації відходів; затверджує паспорти місць видалення відходів і реєстрові карти об'єктів утворення відходів та об'єктів оброблення і утилізації відходів і реєстр місць видалення відходів;
28) організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизацію;
29) бере участь у розробленні загальнодержавних екологічних програм;
30) бере участь у розробці, готує проекти та забезпечує виконання обласних екологічних програм; готує звіти облдержадміністрації перед обласною радою про їх виконання;
31) координує та сприяє розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
32) взаємодіє з райдержадміністраціями та виконкомами міських рад міст обласного значення з питань охорони навколишнього природного середовища;
33) організовує та сприяє створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;
34) сприяє роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
35) надає голові облдержадміністрації пропозиції щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами, для включення їх до проекту обласного бюджету;
36) в межах своєї компетенції здійснює заходи щодо проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища у єдиній системі державного моніторингу;
37) організовує та проводить в установленому порядку державну екологічну експертизу;
38) видає в установленому законодавством порядку дозволи на:
здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки;
спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення, а також припиняє право на таке водокористування;
зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами;
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єктам господарювання, об'єкти яких належать до другої або третьої груп;
відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
39) погоджує схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
40) затверджує нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин зі зворотними водами;
41) встановлює умови скидання:
дренажних вод у водні об'єкти;
шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів;
42) готує висновки щодо:
можливості видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, для подальшого надання їх суб'єктам господарювання;
використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства;
43) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
44) подає пропозиції голові облдержадміністрації щодо розподілу коштів екологічного податку, що надходять до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;
45) залучає громадськість для підготовки екологічних програм шляхом оприлюднення проектів цих програм для їх вивчення громадянами, підготовки громадськістю зауважень та пропозицій щодо запропонованих проектів, проведення публічних слухань стосовно екологічних програм;
46) розробляє плани здійснення заходів з метою спостереження за станом екологічно небезпечних об'єктів, запобігання екологічно небезпечній виробничій, господарській та іншій діяльності;
47) захищає зареєстровані у системі моніторингу пости (пункти, станції) спостережень за об'єктами довкілля від пошкодження та несанкціонованого перенесення;
48) сприяє виділенню в установленому порядку земельних ділянок під влаштування нових постів спостережень на підставі затверджених програм удосконалення і розвитку складових частин системи моніторингу;
49) розглядає документи та подає пропозиції голові облдержадміністрації щодо укладання договорів на право водокористування на умовах оренди;
50) інформує населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;
51) вносить голові облдержадміністрації проекти розпоряджень щодо погодження в установленому порядку:
лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;
пропозицій користувачів мисливських угідь щодо встановлення лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду;
дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
індивідуальних регламентів скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних вод та технологічних водойм у поверхневі водні об'єкти;
меж зон санітарної охорони водних об'єктів;
проектів організації та розвитку мисливського господарства;
проектів водоохоронних зон;
місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт;
строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку їх здійснення, а також норм добування мисливських тварин;
спеціальних дозволів на користування надрами для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу;
клопотань та матеріалів до них щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;
регіональних та місцевих схем формування екомережі;
52) надає голові облдержадміністрації відповідні документи щодо погодження:
надання в користування мисливських угідь;
надання лісів в постійне користування;
виділення особливо захисних лісових ділянок;
змін цільового призначення земельних лісових ділянок;
видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища;
53) погоджує робочий проект землеустрою;
54) подає в установленому порядку голові облдержадміністрації відповідні документи для встановлення додаткового переліку забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання викидів на відповідній території, у визначених законом порядку;
55) здійснює інші передбачені законом повноваження;
56) погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об'єкта;
57) погоджує пропускну спроможність мисливських угідь;
58) погоджує хімічний обробіток ґрунту пестицидами при створенні лісових культур;
59) погоджує призначення санітарних рубок в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків);
60) бере участь у комісіях з питання призначення лісових насаджень до лісовідновної рубки;
61) бере участь у комісіях з попереднього обстеження лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків);
62) погоджує відстрочення на заготівлю та вивезення деревини;
63) погоджує плани санітарно-оздоровчих заходів на територіях природно-заповідного фонду;
64) погоджує місця та періодичність відбору проб зворотних, поверхневих та підземних вод, перелік контрольованих показників;
65) погоджує проекти землеустрою щодо:
організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
впорядкування території населених пунктів;
впорядкування території для містобудівних потреб;
66) погоджує період заготівлі сіна у разі наявності у травостої видів рослин, віднесених до Червоної книги України, у разі здійснення побічних лісових користувань.