• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Основні завдання

1)організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказів міністерств та здійснює контроль за їх реалізацією;
2)забезпечує:
у межах повноважень захист екологічних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, зокрема дотримання положень Орхуської конвенції та додатків до неї (Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів тощо);
у межах повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
вільний доступ громадян до інформації про стан довкілля, існуючі екологічні ризики для безпечної життєдіяльності, зокрема в електронному вигляді із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж у рамках впровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;
виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, охорони довкілля;
розроблення та виконання регіональних і місцевих схем і програм розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень;
розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря та короткострокових планів дій для відповідної зони або агломерації, а також вживає заходів для поліпшення стану атмосферного повітря;
розроблення та затвердження програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря для зони та агломерації;
координацію суб’єктів моніторингу атмосферного повітря та управління його якістю на рівні відповідної зони або агломерації;
ведення державного кадастру тваринного світу;
у межах компетенції організацію та виконання програмних документів за пріоритетними державними напрямами належного екологічного урядування;
формування інформаційних ресурсів у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у формі відкритих даних, а також їх оприлюднення;
інтероперабельність (здатність до взаємодії) спеціалізованих інформаційних ресурсів з іншими інформаційними системами та мережами, що складають державні інформаційні ресурси національного рівня;
електронну взаємодію та обмін інформацією про стан довкілля з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності;
реалізацію транскордонних проєктів з питань створення та електронної взаємодії екологічних і природоохоронних інформаційних ресурсів;
організацію природоохоронних та еколого-освітніх заходів із залученням громадськості та громад на місцевому рівні для підтримки загальнодержавних акцій;
підвищення рівня поінформованості населення у сфері охорони навколишнього природного середовища та щодо реалізації заходів у цій сфері та поліпшення екологічної ситуації в Україні;
реалізацію державної політики у сфері охорони, використання і відтворення тваринного світу;
громадське обговорення у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля;
інформування та участь громадськості у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
3)здійснює:
повноваження, делеговані обласною радою;
державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями екологічних вимог у межах повноважень;
моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує та подає пропозиції голові щодо їх врегулювання;
реєстрацію декларацій про відходи суб’єктів господарювання за допомогою електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами;
внесення та обробку даних у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відповідно до повноважень;
4)аналізує стан та тенденції розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у межах області та вживає заходів щодо усунення недоліків;
5)готує:
самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, що належать до його повноважень, для подання голові;
проєкти цільових програм з охорони навколишнього природного середовища та вносить пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку області у межах повноважень;
6)розробляє проєкти розпоряджень голови, нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища;
7)бере участь у межах компетенції у розробленні проєктів розпоряджень голови, нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
8)постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;
9)сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності громадськості тощо;
10)реєструє звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єктів другої та третьої груп;
11)інформує суб’єкта господарювання про зауваження, що надійшли від громадських організацій та окремих громадян, стосовно повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розміщеного суб’єктом в місцевих друкованих засобах масової інформації;
12)модернізує надання адміністративних послуг в електронному вигляді у рамках впровадження електронного урядування та їх інтеграцію до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, надає в межах компетенції адміністративні послуги;
13)видає в установленому законодавством порядку:
а)висновки з оцінки впливу на довкілля;
б)дозволи на:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої груп;
здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки;
відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
спеціальне використання природних ресурсів:
у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім мисливських тварин) у межах лімітів, затверджених Мінекоенерго;
немисливських видів тварин, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України;
14)здійснює управління та регулювання у сфері організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду області:
вносить на розгляд голови: проєкти розпоряджень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; пропозиції відповідним державним органам про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну цінність;
забезпечує підготовку та подання клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
розглядає клопотання щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, організовує їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання;
забезпечує розроблення проєктів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
забезпечує розроблення і затвердження положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення;
передає під охорону підприємствам, установам, організаціям, громадянам з оформленням охоронного зобов’язання території та об’єкти природно-заповідного фонду або їх частини, що створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають;
затверджує ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
погоджує дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) у межах затвердженого ліміту;
веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;
складає переліки територій та об’єктів екологічної мережі;
15)надає зауваження і пропозиції до:
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів;
проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
16)залучає у разі необхідності інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться у процесі стратегічної екологічної оцінки;
17)у межах повноважень вживає заходів з усунення негативних наслідків для довкілля, зумовлених виконанням документа державного планування;
18)приймає рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка;
19)розробляє проєкти розпоряджень голови про погодження в установленому порядку:
пропозицій користувачів мисливських угідь щодо встановлення лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду;
проєктів з проведення на землях водного фонду робіт, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, бурових та геологорозвідувальних робіт;
індивідуальних регламентів скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод у поверхневі водні об’єкти;
проєктів організації та розвитку мисливського господарства;
спеціальних дозволів на користування надрами для видобування підземних вод (крім мінеральних) і розробки родовищ торфу;
клопотань та матеріалів до них щодо приведення існуючого поділу лісів відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
нормативів виділення особливо захисних лісових ділянок;
заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування у межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;
проєктів організації, утримання і реконструкції територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку їх здійснення, а також норм добування мисливських тварин;
пропускної спроможності мисливських угідь;
20)погоджує:
місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників;
поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води;
встановлення меж зон санітарної охорони водних об’єктів;
проєкти водоохоронних зон;
переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;
призначення вибіркових санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду;
призначення вибіркових санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду;
перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природно-заповідного фонду;
робочі проєкти землеустрою;
схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
проєкти землеустрою щодо:
організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
впорядкування у межах повноважень: території населених пунктів; території для містобудівних потреб;
відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
відведення земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги;
21)надає голові документи щодо погодження:
надання у користування мисливських угідь;
виділення особливо захисних лісових ділянок;
видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища;
добування піску і гравію у водоохоронній зоні за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок в окремих випадках;
хімічного оброблення ґрунту пестицидами для створення лісових культур;
відстрочення на заготівлю та вивезення деревини;
22)бере участь у роботі комісій з:
питань призначення лісових насаджень до лісовідновної рубки;
доцільності призначення суцільної санітарної рубки у межах природно-заповідного фонду;
23)може утворювати експертні комісії з оцінки впливу на довкілля;
24)утворює комісію з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря;
25)організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;
26)веде облік звітів про інвентаризацію джерел утворення відходів і відходів виробництва та споживання;
27)складає і веде реєстри об’єктів утворення відходів (далі – ОУВ), об’єктів оброблення та утилізації відходів (далі – ООУВ), місць видалення відходів (далі – МВВ), збирає та зберігає електронні копії реєстрових карт ОУВ, ООУВ, паспортів МВВ;
28)затверджує в установленому порядку проєкти паспортів МВВ і реєстрових карт ОУВ та ООУВ;
29)вносить голові пропозиції з питань організації та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;
30)організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує у межах повноважень функціонування державної системи моніторингу на регіональному рівні;
31)виконує функцію органу управління якістю атмосферного повітря;
32)встановлює пункти спостережень за станом атмосферного повітря та веде спостереження за рівнями забруднювальних речовин в межах території відповідної зони або агломерації;
33)готує (бере участь у підготовці) пропозиції до проєктів екологічних програм області, забезпечує їх виконання;
34)вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;
35)бере участь у:
підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
формуванні і використанні обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету;
36)подає запити та пропозиції Мінекоенерго щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
37)готує щороку спільно з відповідними органами виконавчої влади та подає Мінекоенерго доповідь про стан навколишнього природного середовища області та Екологічний паспорт регіону;
38)готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;
39)встановлює умови:
скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об’єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів;
скидання дренажних вод;
40)здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання і відтворення тваринного світу;
41)забезпечує:
здійснення превентивних заходів щодо запобігання і протидії корупції, зокрема шляхом впровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;
доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
захист персональних даних;
ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
42)готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку на розгляд голови;
43)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
44)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
45)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
46)бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
47)здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.